Home

I henhold til definisjon

Definisjon av i henhold til i Online Dictionary. Betydningen av i henhold til. Norsk oversettelse av i henhold til. Oversettelser av i henhold til. i henhold til synonymer, i henhold til antonymer. Informasjon om i henhold til i gratis engelsk online ordbok og leksikon. i henhold til. Oversettelser. English: with reference to, according to Lær definisjonen av i henhold til. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene i henhold til i den store norsk bokmål samlingen Sjekk i henhold til oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på i henhold til oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk For det andre trengte jeg det til en presentasjon jeg hadde i går. Gikk bra, altså. Regnet med at siden jeg ikke er sikker på hvordan det forkortes, så var sikkert ikke forsamlingen jeg skulle holde foredrag sikker på det heller i henhold til på nynorsk. Vi har seks oversettelser av i henhold til i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

I henhold til T-1459 skal åpninger i etasjeskiller for sjakter, trapper og liknende regnes med i innvendig areal. MERKNAD 2: I henhold til T-1459 skal det for bygninger med etasjehøyder over 3 m beregnes bruksareal som om det var lagt et horisontalplan for hver tredje meter, hvis ikke annet er fastsatt i bestemmelser for arealplan I henhold til disse reglene er det frivillig å angi opplysninger om næringsinnholdet, med mindre det framsettes en ernæringsmessig påstand om næringsmiddelet. til den tekniske og vitenskapelige utvikling eller til definisjoner det er oppnådd enighet om på internasjonalt plan Veiledning til § 8. I henhold til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI, er fristen for å klage 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagen skal fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket

reaktiv aggresjon definisjon - digidexo

Definisjoner. § 1. (lovens generelle virkeområde). Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan. Med mindre Kongen bestemmer annerledes, kan klageinstansens vedtak i klagesak ikke påklages henhold - Definisjon av henhold fra Free Online Dictionar Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til henhold. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Relaterte ord. i henhold til. i henhold til forskriftene. Ord som starter med henhold. henholdsvis. Vi fant. 4 synonymer for henhold Lær definisjonen av henhold. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene henhold i den store norsk bokmål samlingen

I henhold til - Definisjon av i henhold til fra Free

i henhold til oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk § 11-6. Melding til Foretaksregisteret om beslutningen om låneopptaket mv § 11-7. Gjennomføring av kapitalforhøyelsen ved utstedelse av nye aksjer § 11-8. Generalforsamlingens beslutning om tildeling av styrefullmakt § 11-9. Styrets beslutning om låneopptak i henhold til fullmakt mv . II. Tegningsrettsaksjer (§§ 11-10 - 11-11) § 11-10

i henhold til - norsk bokmål definisjon, grammatikk

Definisjon av hensyn i Online Dictionary. Betydningen av hensyn. Norsk oversettelse av hensyn. Oversettelser av hensyn. hensyn synonymer, hensyn antonymer. Informasjon om hensyn i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum oppførsel preget av respekt og omtanke ta hensyn til andre med hensyn til - når det gjelder, angående Med hensyn til pris er vi uenige... Ordliste med begreper og definisjoner Engelsk begrep Norsk begrep Engelsk definisjon Norsk definisjon acceptance akseptanse Formal agreement that an IT service, process, plan or other deliverable is complete, driftssikker og i henhold til definerte krav. Akseptans

I henhold til definisjonen i Bilag 1 til Kommisjonens forordning (EU) Nr. 651/2014 av 17. juni 2014, publisert i OJ L 187/1 er bedriften: En stor bedrift En mellomstor bedrift En liten bedrift En mikrobedrift 2. Undertegnede bekrefter at bedriften ikke er et foretak i vanskeligheter jf. definisjonen i artikkel 2 nr Ifølge standarden er definisjonen en avtale, eller en del av en avtale, som vil overføre retten til bruk for et aktivum (den underliggende eiendelen) for en viss tid i bytte mot kompensasjon. Spørsmålet er avgjørende for å kunne besvare hvorvidt en eiendel utgjør en leieavtale i henhold til IFRS 16 Mulighet for høyere støttegrad til SMBer Den maksimale støttegraden som statsstøtteregelverket tillater, kan økes med 10 prosentpoeng for mellomstore bedrifter og 20 prosentpoeng for små bedrifter. Bedriften anses i denne sammenheng som mellomstor eller liten i henhold til Gruppeunntaksforordningens definisjon av SMB Definisjon av kommunikasjon i henhold til 5 eksperter. Kommunikasjon består i overføring av en melding via en kanal (luft, mobiltelefon, trykt eller audiovisuelt medium), mellom en utstedende enhet og en annen mottaker Psoriasis-definisjon i henhold til dermatologer. Hvis du vil vite psoriasis-definisjon og alt om denne tilstanden, må du lese denne artikkelen. Ifølge studier har rundt 7,5 millioner amerikanere psoriasis. Det er ofte forbundet med flere andre forhold, inkludert: Type 2 diabetes

i henhold til i norsk nynorsk - Norsk bokmål-Norsk nynorsk

Hvordan forkortes i henhold til? - Språk - VG Nett Debat

Prosjektstyring fokuserer på hvordan enkeltprosjekter skal kjøres for å oppnå ønskede gevinster, ut fra ressursene man har tilgjengelig. Prosjekter går gjerne over ulike faser, fra en idéfase til en realiseringsfase. Et prosjekt i denne sammenheng er karakterisert ved at Institusjonen har ansvar for at den rapporterte publikasjonens innhold og utforming er vitenskapelig i henhold til forskersamfunnets krav til god forskning i vedkommende fag. 1.1. Når det gjelder kanalregisteret, har det nasjonale publiseringsutvalget utarbeidet følgende definisjon av fagfellevurdering til bruk i godkjente publiseringskanaler

Bokført verdi definisjon. Hva er bokført verdi? Bokført verdi, eller netto bokført verdi, er et begrep som brukes for å beskrive hvor mye en virksomhet eller et aktivum er verdt i henhold til økonomien. For virksomheter er dette den totale verdien av varige driftsmidler minus gjeldsforpliktelser også til denne definisjonen. Den nyeste definisjonen er utarbeidet i 2011, og tar utgangspunkt i minste felles nevner. Se også illustrasjon om organisering av kjenne-tegn og diagnoseelementer i henhold til definisjonen på lø tale basert på minste felles nevner hentet fra St. Louis & Schulte (2011, s. 243)

Definisjonen er også vid i den forstand at det i henhold til den ikke finnes et eneste trekk ved et menneskes liv som ikke kan sies å være helserelevant. I 1970 lanserte WHO en ny definisjon av helse, som evnen til å kunne leve et økonomisk og sosialt produktivt liv Definisjoner og begreper. Administrativ behandling av personopplysninger. Enhver håndtering av personopplysninger som ikke er i henhold til gjeldende regelverk, for eksempel manglende oppfyllelse av tidligere gitte konsesjonsvilkår, retningslinjer og/eller prosedyrer,. For ytterligere informasjon vises det til standardene. 2.2. Horisontal kabling Minimumskrav til horisontalt spredenett i henhold til GigaCampus prosjektet (2006 - 2009) er Gigabit Ethernet til sluttbruker/terminal. Dette kravet tilfredsstilles med kabel og koblingsmateriell i henhold til standardene Klasse D/kat. 5 (Category 5e) eller bedre Kultur er i henhold til denne definisjonen et konsistent og observerbart mønster av atferd i organisasjoner. Den blir også utvidet til å omfatte tankemønstre, synsmåter og mønstre av prioriteringer. Denne forståelsen betoner at repetert atferd og vaner er kjernen i kultur positive til en mer uttømmende definisjon. Forslag til ny definisjon opprettholdes i henhold til høringsforslaget. Forslag til endring av grenseverdier for spenningssprang opprettholdes med mindre justeringer i henhold til høringsforslaget. Noen årsaksforhold er unntatt bestemmelsen

i henhold til på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse

 1. ansvaret for koordinering, kvalitetskontroll, økonomi og fremdrift i henhold til entreprisekontraktene. I totalentrepriseprosjekter defineres grensesnitt mot totalentreprenøren. 1.5 Definisjoner I dette avsnittet presenteres definisjoner relevant for prosjektledelse generelt, samt begreper som er brukt i denne veilederen. Definisjonene følger a
 2. Definisjonen av sjeldne diagnoser Vi viser til Helsedirektoratets brev 30. april 2019. Definisjonen av sjeldne diagnoser har gjennomgått en omfattende utredning. I henhold til departementets oppdrag vurderer Helsedirektoratet i sitt brev et omfattende arbeid som er gjennomført i Sverige
 3. Hemorroider definisjon. Følgende er hemorroider definisjon i henhold til medisinsk vitenskap: Utvannet (forstørret) årer i anusmurene og noen ganger rundt endetarmen, vanligvis forårsaket av ubehandlet forstoppelse, men noen ganger forbundet med kronisk diaré. Symptomer starter med blødning etter avføring. De to typer hemorroider er
 4. I henhold til det reviderte bygningsenergidirektivet er dette bygninger med svært høy energiytelse, der den meget lave mengden energi som kreves i vesentlig grad skal dekkes med fornybar energi, inkludert fornybar energi produsert på eiendommen eller i nærheten. Eksisterende definisjoner av svært energieffektive byg
 5. alitet er en betegnelse på handlinger som er straffbare i henhold til straffelovgivninger. I visse sammenhenger omtales kun de mer alvorlige straffelovbruddene, «forbrytelsene», som kri

Flerårige vekster: Frøbærende planter og morplanter må være dyrket i henhold til reglene for økologisk produksjon i minst to vekstsesonger. I tillegg er det en forutsetning at karenstida på to år for grasvekter og tre år for flerårige vekster er avsluttet, og at arealet har status som økologisk før høsting av økologisk formeringsmaterial Det finnes flere forskjellige definisjoner på hvem som kalles synshemmet. Her følger kategoriseringen i henhold til ICD-10. Alle målinger regnes på beste øye, med beste korreksjon som er tilgjengelig (f.eks. briller eller kontaktlinser). 1. Moderat synssvekkelse (tidl. svaksynt Samtidig er definisjonen også ekstremt vid, i den forstand at det i henhold til den ikke finnes et eneste trekk ved et menneskes liv som ikke kan sies å være helserelevant Kommisjonsbeslutning om definisjon av inert avfall. Kommisjonsbeslutning av 30. april 2009 om nærmere presisering av definisjonen av inert avfall i henhold til Artikkel 22(1)(f) i direktiv 2006/21/EF (mineralavfallsdirektivet)..

Definisjon i henhold til Norges Bank . En referanseportefølje er en tenkt portefølje med en bestemt sammensetning av verdipapirer (obligasjonsindeks eller aksjeindeks) som en forvalter resultatmåles i forhold til. Referanseporteføljen representerer en nøytral investeringsstrategi Definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid ----- INNHOLD . AVDELING I ALMINNELIGE BESTEMMELSER Kumulasjon i henhold til denne artikkelen, skal gjelde fra den datoen som publisert i Den europeiske unions tidende (C-serien) henhold til Statens vegvesens Håndbok N301, Vedlegg 2 Opplæring. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling i henhold til Statens vegvesens Håndbok N301, Vedlegg 2 Opplæring. Det er arbeidsgivers ansvar at opplæring blir gitt. Vegmyndigheten kan krev Hei! Hva er definisjon av et batterianlegg og hva er kvalifikasjonskravet for arbeid på batterianlegg. Grunnen for at jeg spør er at kvalifikasjonsforskriften for elektrofagfolk og Europanorm, EN 50272-2:2001 ikke er helt sammenfallende i krav til personellet

Definisjonen av tilfeldig oppgave i henhold til psykologi Lifestyle Christianity - Movie FULL HD ( Todd White ) (Oktober 2020). Tilfeldig oppgave refererer til bruk av tilfeldighetsprosedyrer i psykologiske eksperimenter for å sikre at hver deltaker har samme mulighet til å bli tildelt til en gitt gruppe Operasjonell definisjon er fleksibel, kan forskerne studere behovet for å definere variablene i henhold til sine egne, for samme variabel kan ha ulike operasjonelle definisjoner. For eksempel satte vi barnets intelligens er definert som: Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC - CR) på de målte punktene Definisjoner. Veilederen omtaler vurdering av læringsprosess og læringsresultat i forbindelse med vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering. Veileder - Kompetent lege som skal fremme refleksjon, gi råd, følge opp faglig progresjon i henhold til utdanningsplan og bidra i vurderingen av LIS 971 526 920 (med organisasjonsnr, i henhold til standarden) Valgfri informasjon. I tillegg til obligatorisk informasjon som en alltid skal ta med i en begrepsbeskrivelse, Kilde(r) til definisjon eller alternativ formulering kan oppgis når definisjonen eller den alternative formuleringen er hentet fra eller basert på en eller flere kilder

• Gjennomsnittlig innbyggertall i regionrådsområdene er 57.000, varierende fra 6.000 til 290.000 innbyggere • Gjennomsnittlig antall deltakende kommuner er 6, varierende fra 2 til 19 • Det er funnet 27 kommuner som ikke deltar i regionråd i henhold til definisjonen. Blan Kap.2 Sentrale begreper og definisjoner 1 Versjon 4.0 Hygieneperm for sykehjem og langtidsinstitusjoner Helseinstitusjon - en institusjon som er godkjent i henhold til sykehusloven § 1 første ledd nr 1 (7) og kommunehelsetjenesteloven § 11-3 andre ledd nr 5 (8) I henhold til disse forskriftene, garanteres og avgjøres hver trading på en børs, vanligvis gjennom et clearing-house. Børser har også et ansvar for å sikre best mulig execution, noe som betyr at alle deltakerne får lik behandling og alle trades blir utført til den beste tilgjengelige markedskursen Pensjon er penger man har krav på når man har nådd en viss alder, når man har betydelig og varig nedsatt arbeidsevne, eller når forsørgeren dør. Alderspensjon er en ytelse som utbetales fra en viss alder og livet ut. Utbetalingsperioden kan også være begrenset til et bestemt antall år eller stoppe ved en bestemt alder. Uførepensjon utbetales når man helt eller delvis er.

Tema for denne oppgaven er hva som utgjør interessefellesskap i henhold til § 13-1 i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (heretter skatteloven, forkortet sktl.). Interessefellesskap er betegnelsen på nærstående skattytere som antas å ha en felle Definisjoner; Liste over tjenester En forsikring om at et produkt eller en tjeneste vil yte i henhold til en viss standard. immaterielle rettigheter (IPR) Rettighetene til intellektuelle frembringelser, for eksempel oppfinnelser (patentrettigheter), litterære og kunstneriske verk (opphavsrett),.

14. Arealbegreper etter Norsk Standard, NS 3940 Finans Norg

 1. Definisjoner Vedlegg 1 til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet . Side 2 av 7 Tilknytnings- og nettleieavtale - Vedlegg 1 1. henhold til Avtaleforholdet. Innmatingskundens anlegg Innmatingskundens nett og anlegg for øvrig
 2. Fra vår ungdom vet vi at brann er veldig farlig. Denne regelen er ikke oppfunnet, men er skrevet av et stort antall liv til ofrene for drapslammen. Men enda verre, hvis årsaken til ilden var bevisst brandstiftelse. Absolut hver av oss kan bli et offer for brennevin. Brann er en forferdelig kraft som kan ta bort din eiendom, helse og til og med livet
 3. Definisjoner og statistikkgrunnlag. HelseOmsorg21-monitor (HO21-monitor) skal vise statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge, blant annet med tanke på at man skal kunne følge utviklingen på områder som prioriteres i HelseOmsorg21-strategien

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne

 1. Nedenfor er en forenklet UML-modell som viser de viktigste begrepene/klassene og relasjoner mellom disse. Tegningen illustrerer også forslag til implementering i DCAT-AP-NO, som er informativt (se vedlegg B for mer detaljert beskrivelse av forslaget). Det er valgt å bruke norske navn på klassene og rollene, med navn på de vokabularer som skal brukes i implementasjonen i parentes
 2. Definisjoner av arbeidsspenning i henhold til forfattere Noen forfattere forsøker å definere begrepet stress gjennom opplisting stressende miljøbetingelser som angir spesifikke eksempler (Landy og Trumbo, 1976) eller ved å innføre mer generelle begrep (McGrath, 1976)
 3. definisjonen i bokstav o), anvendt med nødvendige tillempninger. AVDELING II DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER Artikkel 2 Opprinnelseskriterier Ved anvendelse av denne Avtalen, skal følgende produkter anses å ha opprinnelse i en avtalepart: a) produkter fremstilt i sin helhet i en avtalepart i henhold til artikkel 4
 4. definisjon over er anklagen at moralistene kun bryr seg om å gjøre det rette, det vil si ha godt sinnelag, og at moralistene ikke bryr seg om hvorvidt tiltakene de foreslår har noen virkning. Denne definisjonen kan ikke sies å ha et hensiktsmessig omfang
 5. En definisjon med bakgrunn i fundamentale kjennetegn kan bare dannes i henhold til din hele kunnskap om de involverte enhetene. Som nevnt under kontekst må du ta hensyn til alle kjente fakta når du skal identifisere et grunnleggende karakteriserende kjennetegn (differentia) og et grunnleggende integrerende kjennetegn (genus)

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg - Lovdat

Sentrale begreper og definisjoner innen betongfaget Nedenfor gis en forklaring til aktuelle ord, uttrykk og forkortelser, ordnet i alfabetisk rekkefølge. Blant annet Norske standarder har vært til god støtte under utarbeidelsen av listen. Alle oppslagsord er satt med fete typer. Kursiverte ord i forklaringene betyr at det er et eget oppslagsord 1.1 Definisjon og mål for lønnspolitikken Skatteetatens lønnspolitikk er en del av Skatteetatens personalpolitikk, og er tett koblet mot etatens strategier og verdier. I henhold til HTA punkt 2.5.5 nr. 3 skal arbeidsgiver inntil 12 måneder etter ansettelse, vurder tas hensyn til kommunalt selvstyre, like-behandling av aktører, konkurranse, forutsig-barhet, mv. Sentrums- og senterutvikling dreier seg om mer enn varehandel. Også andre servicefunksjoner må innpasses. Det er behov for klare definisjoner og føringer for planavgrensning. Hensynet til tilgjengelig-het med kollektivtransport, med sykkel og til 3. DEFINISJONER 4. BESKRIVELSE 4.1 Overtakelsesforretning I henhold til standarden skal entreprenøren i rimelig tid før kontraktsarbeidet er ferdig (normalt 14 dager) innkalle byggherren ved prosjektleder til overtakelsesforretning. Prosjektleder skal sørge for at berørte parter blir innkalt til overtakelsesforretningen Titrering - Vanlige spørsmål og definisjon - Molaritetsberegning, kurve, beregning og annet . Know How. som må defineres i henhold til den spesifikke titreringsbruken. Mer komplekse bruksområder krever flere trinn, f.eks. dispensering av ytterligere en reagens for tilbaketitreringer, fortynning,.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Dette er definisjonen av en kjemisk forbindelse, med eksempler på forbindelser innen kjemi og se på de fire typer av forbindelser. Forbindelser som kan bli kategorisert i henhold til den type kjemiske bindinger som holder atomer sammen: Molekyler blir holdt sammen ved hjelp av kovalente bindinger Doping er bruk av stoffer, medikamenter, eller metoder, for å øke kroppens fysiske prestasjonsevne. I idretten er doping definert som de stoffene og metodene som er beskrevet i WADAs dopingliste, og som er forbudt å benytte for idrettsutøvere. En rekke dopingmidler er også forbudt i henhold til straffeloven. Doping har vært benyttet i den moderne konkurranseidretten i over hundre år. Våtsone er gulv, inkludert overgangen til vegg. TEK10 - veiledning til 13.20. Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor overflater på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt for fritt vann (vannsøl). I TEK 10 var det enklere, da definisjonen for våtrom var fritt vann

Definisjon av nøkkelbegreper Organisasjonsstyring. Med organisasjonsstyring menes de aktiviteter en organisasjon gjør for å sette mål, prioritere oppgaver, fordele ressurser og gjennomføre og følge opp leveranser i henhold til fastsatte mål og resultatkrav .. Det samlede erstatningsansvaret til hver part for alle krav i henhold til denne avtalen er begrenset til direkte skader på opptil beløpet som er betalt i henhold til denne avtalen for den Elektroniske Tjenesten i løpet av de tolv månedene før årsaken til kravet oppsto, gitt at det samlede erstatningsansvaret for en Elektronisk Tjeneste ikke under noen omstendighet overstiger beløpet som.

Hensikten med dette kapitlet er å gi oversikt over, og forklaring til, de definisjoner, forkortelser og symboler som brukes i regelverket for vedlikehold. Definisjonene er samlet for alle fag mens forkortelser og symboler er listet opp for hvert enkelt fag. Ikke alle fagene har både definisjoner, forkortelser og symboler i henhold til kravene i regel I/7 meddele generalsekretæren innholdet i de vedtatte bestemmelsene, og; innlemme grensene for fart nær kystlandet i påtegningene utstedt i henhold til regel I/2, nr. 5, 6 eller 7. Intet i denne regelen skal på noen måte innskrenke noen stats jurisdiksjon, uansett om staten er part i konvensjonen eller ikke

Mytografi – Wikipedia

Henhold - Definisjon av henhold fra Free Online Dictionar

CT basert doseplan er nå sentral i strålebehandling av brystkreft. Det er derfor viktig å bringe retningslinjene i samsvar med de begreper som benyttes innenfor stråleterapi i henhold til International Comission on Radiation Units and Measurements (ICRU) rapport ICRU 50 og oppdateringen i ICRU 62 Du kan også legge til en definisjon av hjell selv. Prosjektert mengde (p) er mengden innenfor den måleavgrensing. Det bestrides ikke at massene i henhold til avtalen skulle måles som prosjektert anbrakt volum, men spørsmålet i saken er hvordan dette I henhold til de definisjoner som er gitt blir hendelsene plassert i en matrise som angir kritikalitet. Kritikalitet viser til hvilken grad av risiko usikkerheten utgjør på prosjektet, og er et produkt av sannsynlighet og konsekvens

Definisjonen av libido i henhold til Sigmund Freud Oppfattelsen at folk flest har om libido er svært redusert , begrenser begrepet til sin seksuelle tolkning. Imidlertid er definisjonen av libido ifølge Sigmund Freud, far til psykoanalyse, veldig forskjellig Der den norske definisjonen viser stabilitet, gir måling i henhold til EU-definisjonen mer gledelige resultater for Norge sin del. Mens andelen 'early leavers from education and training' av hvert årskull i Norge var 17,8 prosent i 2010, var tallet nede i 10,6 prosent i 2015 I henhold til Utlendingsdirektoratets retningslinjer til ansatte i mottak, skal det gjennomføres en individuell retursamtale med asylsøker etter at førstegangs negative vedtak er fattet. Retursamtalen har som formål at søkeren skal være forberedt (han/hun er fremdeles i asylsøkerprosessen) på at søknaden kan bli avslått, og at dette medfører at han/hun plikter å forlate landet

Artikkel II: Definisjoner Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, menes i konvensjonen: Part: en stat som konvensjonen er trådt i kraft for, Administrasjon: regjeringen i den parten hvis flagg skipet har rett til å føre, Sertifikat: et gyldig dokument, uansett hvilket navn det er kjent under, som er utstedt av eller etter bemyndigelse av Administrasjonen eller som er anerkjent av. 4!Man!13.9! Assessment!criteria!3! Tekst!korrigert!i!henhold!til!engelsk! manual.!Lagt!til!referanse!til!Man!13.6.! _! OBS! 4!Man!13.10! Assessment!criteria

All støtte som Innovasjon Norge innvilger må gis i henhold til statsstøtteregelverket. Regelverket inneholder bestemmelser om hva slags aktiviteter som kan støttes, hvilke kostnader ved disse aktivitetene som kan dekkes helt eller delvis, og hva som er maksimal støttegrad (støtteintensitet) for de ulike aktivitetene mv Rutiner veilederen henviser til som «god praksis», bør innarbeides i intern-kontrollsystemet. God praksis i barnehagen forutsetter følgende: • Et etablert internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskriften på en systematisk måte. • Internkontrollsystemet skal være skriftlig i henhold til internkontroll-forskriftens § 5 Definisjoner. Negativ sosial kontroll er en form for vold i nære relasjoner. Fysisk og psykisk vold som nedverdigelser, trusler og utstøtelse vil være ledd i denne kontroll. er at den fratar eller begrenser personers grunnleggende rett til å bestemme over eget liv og framtid i henhold til deres alder og modenhet Definisjon. En uønsket hendelse Saksbehandler i spesialisthelsetjenesten utfører de tiltak som er påkrevd for å kunne lukke saken, i henhold til rutiner for saksbehandling i organisasjonen, og tar deretter en utskrift som sendes per post til den enheten/saksbehandler i kommunen som meldte om hendelsen

Synonym til henhold på norsk bokmå

I så fall må også Norge utforme energikrav til bygg i henhold til rammene som gis i direktivet. Er det mulig å lage en norsk definisjon av nesten nullenergibygg som på en rasjonell måte likestiller bruk av det kollektive energisystemet v Alle etablerte og flyttede ledninger som er stedfestet i henhold til stedfestingsstandarden skal kunne utveksles i henhold til denne datamodellen. Produktspesifikasjons UML-modell baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Ledning 4.6, Bygnan 4.0 og Bildeinformasjon 4.1. Definisjoner og beskrivelser Statens legemiddelverk forvalter dopinglisten i forskrift om hva som skal anses som dopingmidler (dopingforskriften). Tilvirkning, innførsel, utførsel, oppbevaring, sending og overdragelse av stoffer som anses som omfattet av dopingforskriften kan være straffbart i henhold til straffeloven § 162 b Det fremgår av ordlyden at fremtidige kostnader til utskiftning av driftsmidler skal gis for driftsmidler i kraftanlegget som har begrenset levetid. Begrepet kraftanlegget i fjerde ledd første punktum må etter kontorets syn forstås i henhold til definisjonen av kraftanlegg i sktl. § 18-1 annet ledd bokstav a 1.2 Definisjoner 1.2.1 Regnskapsføring Regnskapsføring defineres som utføring av oppdragsgivers plikter etter regnskaps- og bokføringslovgivningen, samt utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift9. Oppdraget kan i oppdragsavtalen utvides eller begrenses i forhold til

Geomatikk – WikipediaHvem sitter i regjeringen i dag

henhold - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

Definisjon, avgrensing og karakterisering. Rapportnr. 2010/08 av Tor Arnesen , Kjell Overvåg , Erik Glørsen , Carsten Schurman og Øyvind Riise H / Publikasjoner / Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge Formålet med dette kapittelet er å gjøre leseren kjent med begreper som ofte forekommer når en prater om cybersikkerhet i en Industri 4.0-sammenheng. Ønsket vårt er at dette skal anvendes som en støtte i leserens kompetansereise innen cybersikkerhet, og øke forståelsen av retningslinjene og anbefalingene i de kommende kapitlene Ny definisjon innebærer ikke at offentlig avgiftsparkering skal gjøres til noe mer eller noe annet enn. Transporttjenesten for forflytningshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud. Det er variasjon i forståelsen og bruken av begreper om funksjonshemming. Dette medfører blant annet at ulike definisjoner benyttes for å Definisjoner, utfyllende forskrifter samt i påkommende tilfeller Tilleggsav-tale som er inngått mellom Swedbank Pay Norge og Brukerstedet. Bankdag Dag som banker i Sverige og Norge normalt holder åpent. hold i henhold til Avtalen eller i påkommende tilfeller særskilte anvisnin-ger

Et forvarsel om holocaust - DagbladetMartine Lunde - Betakaroten Norge

høyreekstremisme - Store norske leksiko

Definisjon av hva som kan regnes som enklere innretninger, følger av innretningsforskriften § 3. Arbeidstakerne som arbeider på enklere innretninger, forventes i hovedsak å ha korte oppholdsperioder på denne typen fartøy, som under transport til og fra den enklere innretningen og ved innkvartering Definisjon av privat og profesjonell bruker. av Oslo Børs bli betraktet som profesjonelt bruk og vil være underlagt tilknytningsavgifter for profesjonelt bruk i henhold til prislisten. Privat Bruker: En fysisk person (og ikke aksjeselskaper eller andre selskaper med begrenset ansvar,. Avsetninger - definisjon . Avsetninger er klassifisert som kortsiktig gjeld i NTNU sitt regnskap i henhold til standard regnskapsprinsipper. Definisjonen på kortsiktig gjeld er gjeld som forfaller innen ett år. 2 av 5 NTNU har avsetninger knyttet til flere virksomhetsområder med sikte på å investere kapitalen i henhold til en definert investeringsstrategi til fordel for investorene Definisjonen av alternativt investeringsfond er vid og er ment å omfatte alle typer fond som ikke er UCITS. Definisjonen inneholder følgende kriterier: 1. Det foreligger en innretning for kollektiv investering som ikke er et UCITS. 2

Forskrift om begrensning av forurensning

Årsaken til at jeg mener det er mye mer relevant å forholde seg til en mer nøyaktig definisjon av samtidslitteratur er fordi at når du studerer det, når dette brukes i skolesammenheng, I henhold til normalt aksepterte definisjoner av begge begrepene Definisjoner av nivå i henhold til Politiets beredskapssystem del I: Strategisk nivå: politimesteren . Operasjonelt nivå: operasjonslederen og politimesterens stab . Taktisk nivå: innsatslederen og innsatsstyrken . Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold - PLIV I henhold til Googles retningslinjer må nettadressen til landingssiden og visningsadressen (nettsiden som vises i annonsen din) tilhøre samme domene. Opplevelsen av landingssiden er en av flere faktorer som inngår når kvalitetspoengene for et søkeord skal fastsettes Definisjoner Arealbruk tilsvarer i dette datasettet arealformål i gjeldende regulering i henhold til kart- og planforskriften fra 2009. Kategoriene er organisert i tre nivåer; overordnet formål, hovedformål og underformål

15Å filme med drone krever ikke spesiell tillatelse i Norge
 • Billig sommerhus ebeltoft.
 • Sceneutleie.
 • Hund hat beulen am körper.
 • Tel aviv urlaub.
 • Perfekte nase profil.
 • Kidkraft majestic mansion dukkehus.
 • Lysestake vegg.
 • Bausteine der atome.
 • Squash wolfsburg.
 • Medalla milagrosa para que sirve.
 • Lyn elektro moss.
 • Turmbau zu babel religionsunterricht.
 • Minigolf game.
 • 5 second rule food.
 • Tynset kommune teknisk etat.
 • Piano chords em.
 • Desinficera skor svamp.
 • Fordeler og ulemper med kommunisme.
 • Stortinget byggeprosjekt.
 • Fettsyre snl.
 • Fylle gass varmepumpe pris.
 • Statens strålevern radonkart.
 • Arbeitsblätter biologie hund katze.
 • Medalla milagrosa para que sirve.
 • Skyline poster.
 • Dromen over geld krijgen culturu.
 • Unfall steinerother straße betzdorf.
 • Weightless leveringstid.
 • Tippesystem lotto.
 • Turkietresor bodrum.
 • President rolex.
 • Disneys juleshow tidspunkt 2017.
 • We heart it change password.
 • Drillkonkurranser 2018.
 • Svenska ambassaden nordkorea.
 • Dölja att man är aktiv på messenger.
 • Islam hellig hus.
 • Oddvar bull tuhus.
 • Free instagram downloader.
 • Uni vechta lageplan.
 • Xbox com us.