Home

Addisjon brøk med ulik nevner

Addisjon og subtraksjon med brøk - Matematikk

Her lærer du hvordan du adderer sammen to brøker - både når nevnerne er like og når de er ulike. Læreren er Tom Olav Moen Addisjon og subtraksjon med brøk Når vi adderer eller subtraherer brøk, må brøkene alltid ha lik nevner. Hvis brøkene har ulik fellesnevner, må vi finne fellesnevneren og utvide brøkene slik at alle har lik nevner. Deretter adderer/subtraherer vi tellerne og beholder nevnerne

Vi ser at faktoren 7 er med både i teller og i nevner og derfor kan denne forkortes (du dividerer teller og nevner med 7): 2 ⋅ 2 ⋅ 7 7 ⋅ 3 = 2 ⋅ 2 3 = 4 3 = 1 1 3 Divisjon av brøker. Tredje oppgave: Divisjon av brøker er det samme som å beholde den første brøken som den er og multiplisere med den omvendte andre brøken Addisjon og subtraksjon med desimaltall - kurs. Desimalenes plassering i desimaltall - kurs. Brøk og desimaltall. Her ligger det et oppgaveark hvor man regner brøk med forskjellige nevnere. Arket kan lastes ned nedenfor. Trykk på pilen helt til høyre :) Ikke glem matematikbogen

Vi kan utvide en brøk med både tall og bokstaver, men det er viktig at vi gjør det samme i både teller og nevner.Gjør vi ikke det, vil brøkens verdi endre seg. Å forkorte brøken . Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den 2. Br ker med forskjellig nevner m endres, s br kene f r samme nevner. Vi ganger tellerne og nevnerne med samme tall, alts utvider br kene. 2 utvidesmed 3, og 3 utvides med 2. Ved gange to br ker med hverandres nevner, f r br kene alltid lik nevner, selv om det ikke alltid er minste felles nevner, som dermed dannes Elevene bør møte brøkbegrepet og operasjoner med brøk gjennom ulike representasjoner. Alle tre representasjonene over viser addisjon av brøk. En må bare være bevisst på å understreke hva som er helheten i de ulike representasjonene. I arbeid med brøk er det altså viktig å presisere hvilket aspekt av brøkbegrepet en arbeider med Brøk er et rasjonalt tall der teller og nevner er hele tall. Det er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Nevneren må være forskjellig fra null. Brøk kan sees som et tall på tallinja eller som del av en mengde I denne videoen viser jeg hvordan man finner felles nevner, slik at man kan legge sammen brøker med ulik nevner. Eksempelet her er ganske enkelt, men du finn..

Brøk 5 - Addisjon med ulik nevner - YouTub

 1. Videre arbeid med brøk og brøkregning Regning med brøk viser seg å være mer komplisert enn regning med desimaltall. Dette kommer av at regning med desimaltall følger de samme reglene som for heltallene, mens det er helt nye regler for brøkregning. Mange tror at 3 1 + 3 1 blir 6 2 fordi de legger sammen teller + teller, og nevner + nevner.
 2. Addisjon med brøker (med fellesnevner) Addisjon med brøker (med fellesnevner) Brøkregning Innhold. Video: 1/3 + 2/5 (addisjon av brøker uten samme nevner) Prøv selv! Prøv selv! Les først. Fellesnevner Addisjon med brøker (med samme nevner) Lær mer. Addisjon med brøker (med fellesnevner og forkorting) Utsagn med brøker Test.
 3. BRøK - ADDISJON OG SUBTRAKSJON. Lokus123 - Addere brøker med ulik nevner; SoftSchool.com - Fraction game. Addition. BRøK - MULTIPLIKASJON OG DIVISJON. VFGames - Finn størrelsen på brøken; VFGames.com -Sett brøker sammen til en hel; Matematikk.org - Brøkmaskinen
 4. Brøkregning Brøk kalkulator kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere 2 - 6 brøker, blandede tall og heltall. Addisjon av brøker med lik nevner, addisjon av brøker med ulik nevner
 5. Når vi skal regne med brøk (se addisjon og subtraksjon med brøk) trenger vi noen ganger å finne en fellesnevner
 6. Addisjon og subtraksjon med lik nevner (tigrinja) Addisjon og subtraksjon med ulik nevner (tigrinja) Multiplikasjon med brøk (tigrinja) Divisjon med brøk (tigrinja) Forkorting og utvidelse av brøk (tigrinja) Sammenligning av brøker (tigrinja) Fra blandet tall til uekte brøk (tigrinja) Fra uekte brøk til blandet tall (tigrinja) Omgjøring.
 7. Brøk. Hva er brøk? (somali) Addisjon og subtraksjon med lik nevner (somali) Addisjon og subtraksjon med ulik nevner (somali) Multiplikasjon med brøk (somali) Divisjon med brøk (somali) Forkorting og utvidelse av brøk (somali) Sammenligning av brøker (somali) Fra blandet tall til uekte brøk (somali) Fra uekte brøk til blandet tall (somali

Addisjon og subtraksjon med lik nevner (arabisk) Addisjon og subtraksjon med ulik nevner (arabisk) Multiplikasjon med brøk (arabisk) Divisjon med brøk (arabisk) Forkorting og utvidelse av brøk (arabisk) Sammenligning av brøker (arabisk) Fra blandet tall til uekte brøk (arabisk) Fra uekte brøk til blandet tall (arabisk) Omgjøring mellom. En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon.Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner.Nevneren må være forskjellig fra null.Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte Her ser vi på addisjon og subtraksjon av brøker. Å trekke sammen brøker med forskjellig nevner Utviding av brøker. Hvis vi skal legge sammen 3 cm + 2 m + 4 dm, må vi først finne en felles benevning.Deretter kan vi legge sammen Addisjon av brøker Brøkregning Innhold. Slik legger man sammen to brøker med samme nevner Slik legger man sammen en brøk og et helt tall Oppsummering Les først. Hva er en brøk? Slik legger man.

5 6 Brøk addisjon med ulik nevner - YouTube

Addisjon av brøk med ulik nevner - Duration:. Hvis de to brøkene har samme nevner, kan man uten videre legge dem sammen eller trekke dem fra Man kan trekke n-te-roten av en brøk ved å trekke den samme Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Når brøker som skal adderes eller subtraheres har ulike nevnere, må du først utvide brøkene slik at de får felles nevner. Noen ganger kan du bruke den største nevneren som fellesnevner. Andre ganger kan du bruke produktet av nevnerne Addisjon av brøker, blandede tall og heltall. Brøk kalkulator kan addere 2, 3, 4, 5 og 6 brøker. Addisjon av brøker med lik nevner, addisjon av brøker med ulik.

Så vi utvider brøken(e) slik at vi får lik nevner, og deretter adderer vi eller subtraherer. Addisjon og subtraksjon av brøker med flere ledd i telleren Når vi skal legge sammen brøker hvor telleren består av flere ledd, er det viktig at vi setter parentes rundt leddene før vi gjør utregningene Multiplisere brøk. Mens addisjon av brøk kan være litt innviklet ved at vi må finne en fellesnevner, er multiplikasjon av brøk liketil. Vi multipliserer bare teller med teller og nevner med nevner: $\fbox{$\frac{\displaystyle a}{\displaystyle b} \cdot \frac{\displaystyle c}{\displaystyle d} = \frac{\displaystyle ac}{\displaystyle bd.

Addisjon med brøker (med samme nevner) Addisjon med brøker (med samme nevner) Brøkregning Innhold. Video: 2/7 + 3/7 (addisjon av brøker med samme nevner) Prøv selv! Prøv selv! Prøv selv! Les først. Addisjon med brøker (med figurer) Lær mer. Subtraksjon av. Addisjon av brøker nivå 1. På dette nivået får du brøker med samme nevner. Fullfør 5-stegsplanen og vinn alle medaljene samt diplomet Addisjon av brøker. 2. Brøker med nevnere der ene er et multiplum av andre. Vi fortsetter med brøker der ene nevneren er delelig med andre nevner. Eksempel på slike stykker er . 26+13=14+12=34+18

Når du skal trekke sammen brøker er disse nødt til å ha samme nevner. Ved å gruble litt ser man at hvis man ganger den første brøken med 3 i teller og nevner, får man 15 i nevneren.Hvis man ganger den andre brøken med 5 i teller og nevner får man også 15 i nevneren i denne brøken Når du har lik nevner adderer du tellerne med hverandre. Først et eksempel med lik nevner: Her er et eksempel med ulike nevnere. Da må du. Utvide en eller flere brøker slik at de får samme. Sortere brøker Finn hvilken brøk som er størst Gå Addisjon (pluss) Addere brøker med ulike nevnere. (Husk å forkorte) Gå Subtraksjon (minus) Subtrahere brøker med ulik nevner (Husk å fortkorte til slutt) Gå Multiplikasjon (ganging) Multiplisere brøker. (Husk å fortkorte for å få riktig svar!) Gå Multiplisere brøker med hele tall. Addisjon av brøker Addisjon av brøker, blandede tall og heltall. Addisjon av brøker med lik nevner, addisjon av brøker med ulik nevner Forkorting av brøker er viktig å beherske for å kunne gjøre følgende brøkøvelser. Andre øvelser som kan gjøres er: addisjon, multiplikasjon, divisjon, subtraksjon og det å finne fellesnevner. Du kan også øve på å uttrykke brøker på prosentform og bruke brøkkalkulatoren, som er spesielt laget for bruk av brøker i matematikk

Brøk, desimaltall og prosent; Addisjon av brøker med samme nevner (svar med desimaltall) Addisjon av brøker med samme nevner (svar med desimaltall) Brøk, desimaltall og prosent Innhold. Video: Summen av to brøker (med samme nevner) i desimaltall Prøv selv! Prøv selv Forkorting av brøken er det motsatte av å utvide den. Det vil si at vi må dele med samme tall eller bokstav i teller og nevner.. Forkorting kan også gjøres med faktorisering. Når man forkorter brøk på denne måten ved å stryke de tallene som er like, får man tallet 1 i teller og nevner (der det står 2 i eksemplet over) Sett oppgavekort for addisjon av brøk med ulik nevner. Inkluderer kontrollkort. Alle oppgavene kan løses ved help av de røde brøksirklene. *pdf-forma

Brøk - addisjon med ulik nevner: Brøk - divisjon med brøk: Brøk - divisjon med hele tall: Brøk - forkorte og utvide: Brøk - multiplikasjon med hele tall: Brøk - multiplikasjon med brøk: Brøk - subtraksjon med lik nevner: Brøk - subtraksjon med ulik nevner: Brøksirkler: Desimalbrett: Divisjon memoriseringsbrett: Divisjon uten rest. Når man har en potens med (a) oppløftet i (n), som samtidig er et samlet grunntall (a^n) i en annen potens med en annen eksponent (i), ganges de to eksponentene (n og i) sammen. Eksempel 6 Når man har et grunntall (a) som er opphøyet i en negativ eksponent (-n), tilsvarer det å dele 1 med grunntallet i den positive eksponenten (n) når man bruker potensreglene

Addisjon av brøk med ulik nevner - YouTub

Vi deler altså tallet over brøkstreken med tallet under brøkstreken. Tallet under brøkstreken i en brøk kaller vi for nevner. Nevneren forteller hvor mange like deler som fins i alt. Huskeregel: t elleren står på t opp, n evneren finner vi n ede. Brøk er nært knyttet til divisjon der en mengde elle Når vi skal addere brøker med ulik nevner, utvider vi brøkene med nevnernes minste felles multiplum. Eksempel 21: Vi skal beregne ${\large \frac{1}{60}} + {\large \frac{1}{24}}$. Fra eksempel 20 vet vi at MFM(60, 24) = 120. Vi må altså utvide brøkene ved å multiplisere med 120 i teller og nevner

Addisjon Og Subtraksjon Av Brøk Med Ulike Nevnere Brøk, desimaltall og prosent Matematikk i uke 40, 2009 Avd. for Lærerutdanning, HVE 1. 23. Subtraksjon med brøkFor å trekke en brøk fra en annen, finner vi felles nevner som ved addisjon, og trekker den ene telleren fra den andre: 7 2 35 18 35 − 18 17 − = − = = 9 5 45 45 45 45Et annet. Her ser vi på addisjon og subtraksjon av brøker. Å trekke sammen brøker med forskjellig nevner Utviding av brøker. Men hvis vi skal legge sammen 3 cm + 2 m + 4 dm, må vi først finne en felles benevning.Deretter kan vi legge sammen Telleren forteller hvor mange av de like delene som er blå. Nevneren forteller hvor mange like deler sirkelen er delt i. Finn ut mer om denne gjengen

Oppgaver om addisjon og subtraksjon av brøk. Oppgaver med fellesnevner og oppgaver uten fellesnevner. Oppgaver med fire ulike nivåer, kalt spor Vi starter med bytte om p teller og nevner i den andre br ken. Deretter forkorter vi som vanlig felles faktorer. Hele tall m gj res om til uekte br k. Det hele tallet blir til en br k : T elleren og nevneren i den andre br ken bytter plas Best å lære seg addisjon med brøk med en gang! Brøk. Hva er brøk? Addisjon og subtraksjon av brøker med ulik nevner Hvordan gjør jeg dette? 1 1 + = 2 4. 2 1 + = 5 3

En brøk der teller er større enn nevner kalles en . uekte brøk. Uekte brøker bør i de fleste tilfeller gjøres om til blandet tall. Det gjøres enkelt ved at man tenker på brøkstreken som et deletegn og utfører divisjonen med tanke på heltall. Resten blir teller i brøken. Eks. Fra Blandet Tall til Brøk. Addisjon og subtraksjo Brøk og desimaltall. I dette kapitlet skal du lære om. ekte brøker, uekte brøker og blandede tall; addisjon og subtraksjon av brøker med lik nevner; likeverdige brøker; utviding og forkorting av brøker; addisjon og subtraksjon av brøker med ulik nevner; multiplikasjon av brøker; sammenhengen mellom brøk og desimaltal Teller vs nevner • Telleren er toppen (delen over streken eller linjen) i en brøkdel og om de for eksempel tenker på teller og nevner som to hele separate tall, noe som kan føre til flere ulike misoppfatninger innenfor brøk . 4 Nevner representerer antall deler - uavhengig av størrelse En del elever tar ikke hensyn til brøkdelenes størrelse, men fokuserer kun på

Her kan du øve på Subtraksjon av brøker nivå 2. Les forklaringen, se på eksemplene og gjør alle subtraksjonsøvelsene med 5-stegsplanen for å lære hvordan du kan subtrahere brøker. På dette nivået har ikke brøkene samme nevner Finn hvilken brøk som er størst Gå 8 Adding fractions Addisjon (pluss) Addere brøker med ulike nevnere. (Husk å forkorte) Gå 9 Subtracting fractions Subtraksjon (minus) Subtrahere brøker med ulik nevner (Husk å fortkorte til slutt) Gå 91 Multiplying fractions 0.5 Multiplikasjon (ganging) Multiplisere brøker Brøk kalkulator - addisjon og subtraksjon av brøker med lik nevner og ulik nevner, multiplikasjon og divisjon med brøk og heltall. Brøk calculator kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere 2 og 3 brøker Brøker som representerer samme tallstørrelse, men har ulik nevner, kaller vi for likeverdige brøker. Av figuren over ser vi at: Utviding. I forrige kapittel så du at brøker kan være likeverdige, selv om nevnerne og tellerne er ulike. Problem: Hvordan kan jeg lage brøker som er likeverdige med ? Vi ser på sirkelen der har gul farge Addere Og Subtrahere Brøk Med Ulik Nevner. Matemagisk 5a by Aschehoug Undervisning - issuu. Imitatio Christi. Brøker - subtrahere en brøk fra en brøk - GeoGebra. Utdrag from eksamenshefte blabok red by Cappelen Damm - issuu. Matematikkens Verden: Addisjon og subtraksjon av potenser

-addisjon av enkle brøker med lik og ulik nevner-subtraksjon av enkle brøker med lik og ulik nevner -multiplikasjon av brøker med helt tall Mars/April 1.8 Velje høvelege måleeiningar og rekne om mellom ulike måleeiningar 1.8.2 Regne om mellom volumenheter. Perspektivtegning a Addisjon og subtraksjon. 6.42. Elevene skal kunne n legge sammen og trekke fra brøker, både brøker med lik nevner og enkle brøker med ulike nevnere n løse enkle tekstoppgaver med brøk 00063: Brøkregning - Addisjon og subtraksjon av brøker med flerleddete nevnere. I denne videoen gjennomgår jeg addisjon og subtraksjon av brøker med flerleddede nevnere. Jeg går også igjennom oppgaver som krever at man kan faktorisere ved hjelp av kvadratsetningene addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker. tallinja Eleven skal kunne addere og subtrahere brøker med ulike nevnere. Brøk - Lese, skrive og plassere brøker i forhold til hverandre både med og uten hjelp av - Bruke teller og nevner riktig i regneoperasjone Februar •• Brøk - Addisjon og subtraksjon av brøk. Materiell: Samle, sortere, notere og Brøksirkler, brøkmateriell, grønn gradskive diagram og tabeller og kunne • Statistikk. • • Multiplikasjon og divisjon med dekadisk enhet. • Måleenheter Beherske brøkregning i de fire regneartene, også med ulik nevner. presentere data ved.

Master's thesis in Didactics of mathematics for primary school. En kommognitiv case-studie med fokus på hvordan tidligere erfaringer kan påvirke elevers strategier i møte med brøkaddisjon • Addisjon og subtraksjon av brøker med lik og ulik nevner • Tekstoppgaver med brøk Individuell og felles gjennomgang • Teoretiske og praktiske oppgaver • Matematisk samtale felles og i grupper • Matematiske spill • Problemløsning • •Data • Arbeid. utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker 5 begrepene teller og nevner, sammenligne og finne likeverdige brøker og kunne addere og subtrahere med samme nevner. vår Multi 5 Målprøve, kapittelprøve, halvårsprøve, årsprøve Kunne addere og subtrahere brøker med samme nevner, Kunne utvide brøker med ulik nevner utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker 5 begrepene teller og nevner, sammenligne og finne likeverdige brøker og kunne addere og subtrahere med samme nevner. 11-17 Multi 7a, kap.6 Prøve brøk i uke 17. Årsprøve 6 addere og subtrahere brøk med ulik nevner, spesifisere fellesnevner, forkorte og utvide, samt multipliser multiplisere hele tall med brøk. 12 13 Du skal kunne finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker Jeg kan addere og subtrahere brøk med ulik nevner, spesifisere fellesnevner, forkorte og utvide, samt multiplisere hele tall med brøk

MontessoriMaterials

multiplikasjonstabellen, deretter noen større og vanskeligere, dels med komma. Hvor mange oppgaver eleven kan forventes å løse avhenger av klassetrinn. Oppgave 10: Brøkregning: a-e addisjon av ensnevte brøker, f-k omgjøring til blandet tall, l-m omgjøring fra blandet tall, n-o addisjon av to brøker med ulik nevner (ensifrede Addisjon av brøker med ulik nevner innføres allerede i 5. klasse, og undervisningsopplegget er svært strukturert og ikke minst stramt. Det blir heller ikke repetert hvordan brøker med lik nevner skal adderes. Det nevnes innledningsvis at elevene allerede har dette inne

I praksis er en brøk et divisjonsstykke hvor vi ikke utfører divisjonen. Det betyr at 3 5 og 3 : 5 er samme tallet (0,6). Brøker med litt stygge tall kan vi regne om til desimaltall ved å dividere teller med nevner på kalkulatoren. Eksempel 12 9 9 : 17 0,529 17 Ofte har du bruk for å dividere med 10, 100 eller 1000 uten kalkulator rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk U k e 4 2 4 3 4 4 T e m a Brøk og brøkdel Likeverdige brøker Utviding og forkorting av brøk Sammenligne brøker Addisjon og subtraksjon av brøk m/lik og ulik nevner Minste felles multiplum S i d e ta l l I b o k e n s 48-52 s 53-57 s 58-6

Addisjon av brøker med ulik nevner - YouTub

Regning med brøk er et godt eksempel, her er det ulike regler som lett kan blandes sammen: Brøkmultiplikasjon - gange teller med teller og nevner med nevner. Brøkdivisjon - gange den første brøken med den omvendte av den andr Brøkoppgavene for elever i 5 og 6 trinn. Øv på å finne felles nevner og addisjon av brøkene med forskjellig nevner ulike regnemetoder for addisjon Mer enn 1000 og mindre enn 0 Store tall i praktiske sammenhenger. Å legge sammen pengebeløp. Teller, nevner og brøkstrek. Brøker med samme verdi. Sammenligning av brøker. Sammenligning av brøker med ulik nevner. Individuell og felles gjennomgang Eksempel med addisjon: $ Når du legger sammen hele tall og brøker burde du alltid starte med å dele det hele tallet på 1 også utvide brøken til du får felles nevner. Merk også at (dette gjør veldig mange feil) $3\frac{1}{2}$ kan noen ganger bety 3 hele og en halv

Addisjon av brøk - YouTub

Brøk. Addisjon og subtraksjon av brøker med ulik nevner Hvordan gjør jeg dette? 1 1 + = 2 4. 2 1 + = 5 3. Hvordan kan vi legge sammen brøker med ulike nevnere brØk med ulik nevner.. 45. multiplikasjon og divisjon. subtraksjon av brØker med ulik nevner..... 52 multiplikasjon av addisjon av brØker med ulik nevner. En brøk der teller er større enn nevner kalles en uekte brøk. Uekte brøker bør i de fleste tilfeller gjøres om til blandet tall. Det gjøres enkelt ved at man tenker på brøkstreken som et deletegn og utfører divisjonen med tanke på heltall. Resten blir teller i brøken. Eks. Fra Blandet Tall til Brøk. Addisjon og Subtraksjo brøker med felles nevner utvide og forkorte brøker, finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon med like/ulike nevnere og multiplikasjon av brøk og helt tall regne om mellom blandet tall og uekte brøk, og mellom brøk og desimaltal brøk - fra lavtysk brok, eg. brudd.En brøk er et tall som kan skrives på formen a/b der a og b er heltall og b ikke er null. a kalles teller og b kalles nevner.Streken mellom teller og nevner kalles brøkstrek.Brøker som er større enn (eller lik) 1 kaller vi uekte brøker, brøker som er mindre enn 1 kaller vi ekte brøker.Vi kan også skrive brøker som desimaltall (det er derfor.

Med bakgrunn i dette har jeg samlet, tilrettelagt og laget 133 undervisningsopplegg til konkretene som er utstilt i rommet. Disse undervisningsoppleggene er beregnet for lærere og studenter, og de skal veilede dem i forhold til hvordan man kan legge til rette for læring på en målrettet måte i forbindelse med bruk av de ulike konkretene av brøk med lik nevner - Addisjon og subtraksjon av brøker med ulike nevnere - Uekte brøk og blandet tall Video 2.6 - 2.9 43 Brøk - finne sammenheng mellom brøk og desimaltall. - multiplisere brøk. - Kunne dividere brøk. Side 66-78 i grunnboken Oppgaver i oppgaveboken unde -brøker Brøkspill ( loop, pizzaspill) - Praktisk brøk i form av pizza og kaker. - Mk-x ( Nrk super). 2 episoder om brøk Vinterferie Finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar Jeg kan finne brøker med lik verdi Jeg kan utvide og forkorte en brøk Jeg kan finne felles nevner i brøker som har ulik nevner. ADDISJON - MED LITT ALGEBRA OG FOKUS PÅ LIKHETSTEGNET «= BRØK - FINN FELLES NEVNER. Forstå hvorfor brøk må ha felles nevner for å adderes og subtraheres DIVISJON BANDITTLABYRINT. Hoderegning. DIVISJON DEN LILLE MULTIPLIKASJONSTABELLEN Regne med prosent på ulike nivå og med ulike problemstillinger

Matematikkens Verden: Addisjon og subtraksjon med brøk

Matematikkens Verden: Addisjon og subtraksjon med brøk

brøker med lik nevner • • Addere og subtrahere brøker med ulik nevner. Kunne multiplisere og dividere med brøker og hele tall • Kunne forenkle brøkuttrykk ved å primtallsfaktorisere. • Anvende deleregler i forkorting av brøker. • (Kombinere ulike strategier for utregning med de fire regningsartene for å komm 1. Ulike brøker med lik verdi 2. Utvide brøker 3. Forkorte brøker 4. Felles nevner 5. Primtallfaktorisering 6. Addisjon og subtraksjon av brøker med lik nevner 7. Addisjon av brøker med ulike nevnere 8. Subtraksjon av brøker med ulike nevnere 9. Uekte brøk og blandet tall 10. Omgjøring mellom blandet tall og uekte brøk 11. Addisjon av. Addisjon og subtraksjon av brøk med lik nevner. Trykk her! Addisjon av brøk med ulik nevner. Trykk her! Subtraksjon av brøk med ulik nevner. Trykk her! Omgjøring fra blandet tall til uekte brøk. Trykk her! Når du setter i gang med oppgavene må du huske at du alltid kan gå tilbake og se filmene om igjen. Gjør oppgavene i Multi 7b side 4 Brøkregning er klassisk både på skriftlige og muntlige eksamener. Du skal kunne vise eller forklare hvordan du vil jobbe med de fire regneartene i forbindelse med brøk. Vi skal her se litt nærmere på hver av dem, men vi starter med en liten oppsummering: Addisjon: For å plusse brøker, så må man ha felles nevner

Brøk - Matematikk.or

utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker 5 begrepene teller og nevner subtrahere med samme nevner. 11-17 Multi 6a, kap 6. Kapittelprøve brøk i uke 17. Årsprøve 6 addere og subtrahere brøk med ulik nevner, spesifisere fellesnevner, forkorte og utvide, samt multiplisere hele tall med brøk. Uke 11: Skrive. Kunne multiplisere heltall med brøk Kunne addere og subtrahere brøker med ulik nevner Kunne regne enkle stykker i hodet i alle regnearter . Utvikle og bruke metoder for - hoderegning, - overslagsregning regne med parenteser i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tall Vi kan regne med potenser. Dersom vi skal multiplisere (gange) eller dividere (dele) potenser med samme grunntall finnes det noen spesielle regler. Eksempel på multiplikasjon: Dette kan vi gjøre på en enklere måte: Altså, når vi multipliserer (ganger) potenser med samme grunntall kan vi addere (legge sammen) eksponentene for å finne svaret som en ny potens

Når dette kommer på plass, må elevene få arbeide med addisjon av brøker med. like nevnere. Deretter med addisjon av brøker der fellesnevnerne er identisk med. en av nevnerne. Gruppearbeid mot læringsmålene. Bruk brøksettet til å finne den største brøkdelen som kan brukes til å måle både: a) 1 2 og 1 5. b) 1 4 og 1 6. c) 2 3 og 1 Ved addisjon og subtraksjon av brøker, må nevnerne til brøkene være like store. Eks: Ved å multipliserer teller og nevner med tallene under, ser vi at begge nevnerne blir 10. (Når man multipliserer en brøk med samme tall i teller og nevner, har man egentlig bare multiplisert med tallet 1 Regne med brøk, utføre divisjon av brøker og forenkle brøkuttrykk. med brøk 2.2 Brøk Brøk i hverdagen, på tallinjen, forkorte og utvide brøker. 2.3 Desimaltall og prosent Brøk med nevner lik 10, 100, 1000 osv., desimaltall, fra brøk til prosent. 7.8 Addisjon og subtraksjon Minste felles nevner, addisjon o Transcript matematikkplan 4.trinn. volden skole[1] Årstrinn 4. trinn Kompetansemål Innhold Læringsmål Kilder Tall Red. beskrive plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative hele tall, enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger, og uttrykke tallstørrelser på varierte måter prinsippene for posisjons-systemet Jeg kan posisjonssystemet Termometer lesing av.

3 Brøk og desimaltall Skrive brøk på ulike måter, s. 149: innføring i å skrive tall som brøk Brøk tallinje, s. 150: innføring i brøk på en tallinje Likeverdige brøker, s. 158: innføring i likeverdige brøker Minste felles multiplum, s. 164: strategi for å finne minste felles multiplum Addisjon av brøk, s. 162: innføring i addisjon av brøk Film 1: Subtraksjon - Brøk - Ulik nevner Film 2: Addisjon - Brøk - Ulik nevner - Tagning 1 Film 3: Addisjon - Brøk - Ulik nevner - Tag

Addisjon, multiplikasjon og divisjon av brøke

Finn produktet av alle ulike nevnere. Her har vi nevnerne x, x+1 og x+1. Men de to siste er like, så vi bruker bare den ene. Vi ganger sammen. x(x+1). Nå, i den store brøken, gang med x(x+1) i både teller og nevner og se hva som skjer. Da vil du ikke ha en brudden brøk lengre, men bare en vanlig en. Si fra hvis det går i stå likevel Addisjon og subtraksjon av brøk. Brøk med lik verdi. Utviding og forkorting. Brøk med ulik nevner. Multiplikasjon av brøk. Mål: Eleven skal kunne finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøk. Lyd. Mål: Gjennomføre forsøk med lyd, hørsel og støy, beskrive og forklare resultatene og hvordan vi kan.

Brøk kalkulator - Brøkregning online

På denne måten får vi to brøker med samme nevner: 2 6 + 1 6. Eksempeloppgave 2: 2 3 + 1 5 I dette eksempelet er det ikke mulig å gjøre den minste nevneren lik den største nevneren i et sveip. Det er derfor vi nå skal forsøke å multiplisere den største nevneren med 2 og se om den kan deles på den minste nevneren multiplikasjon av 2 parenteser med negativt fortegn utenfor. skoleflix. Løse ulike praktiske divisjonsoppgaver med tosifrete tall delt på ensifret tall Dele mengder i Lage regnefortellinger med addisjon av brøk . Lokal læreplan MATEMATIKK 5 Gol kommune side 11 f.eks: 2/4 + ¼ = f.eks: Subtrahere brøker med lik nevner 10.4 Subtrahere brøker med lik nevner, f.eks: Subtrahere brøker som er eller blir. • tidsintervaller i enkle utføre addisjon og subtraksjon også med negative tall og desimaltall. todimensjonale figurer, og ved • å se på likheterforstå brøk som del av helhet, som forhold og som tall på tallinja og finne halvparten avlikeverdige brøker. • praktiske målinger i addere og subtrahere brøker med ulik nevner

Bjørn Ove Seland Thue - ViYoutube

brøker med lik nevner Addisjon og subtraksjon med ulik nevner Uekte brøk og blandet tall Brøk og desimaltall Brøk og multiplikasjon Brøk og divisjon Utviding og forkorting av brøk Sammenheng mellom brøk og desimaltall Uekte brøk og blandet tall Regning med brøk Underveisvurdering (nettressurs) Skriftlig og muntlige oppgaver Skriftlig. Et blomstrende arkivfellesskap med et stort utvalg av vakre bilder. Discover over 130 million stock photos and high-definition videos. Oppgaver med brøk Addisjon og subtraksjon med brøk. Brøkregning - matematikk.net. Brøk | UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis Divisjon av brøk Oppgaver med brøk | lisejonsson23. Tallære Matematikk 1 A1A/A1B jan ppt laste ned. Brøkregning 1. Beste kjøp. 9788290898750. Heftet - 2017 | Haugenbok. Matematikkens Verden: Addisjon og subtraksjon med brøk. Brøk - fra hele til mange deler. - ppt laste ned. Multi 6b Lærerens bok by Gyldendal Norsk Forlag - issuu Digital interaktiv matematikkundervisning 2015 - 2018. Hovedmeny. DIM-prosjektet; Formidling; Undervisningsplaner; Undervisningsoppleg Brøkoppgavekort, multiplikasjon med hele tallkr 50,00 Brøkoppgavekort, subtraksjon med lik nevner kr 50,00 Brøkoppgavekort, subtraksjon med ulik nevner kr 50,0 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

 • Svart fuskepels jakke.
 • Ysk bevis.
 • Wohnung in gevelsberg mit terrasse.
 • Reservedeler electrolux vaskemaskin.
 • First virtual reality.
 • Große jurahalle.
 • Norsk pluss.
 • Reisetips paris.
 • Paulina gretzky.
 • Dieselvarmer webasto.
 • 3 zimmer wohnung köln günstig.
 • Turnul de veghe 2017.
 • Unisport bonn anmeldung sommersemester.
 • Rustgaranti ford s max.
 • Gremlins mogwai.
 • Adtv tanzschule lars stallnig hennef (sieg).
 • Voltage drop calculator metric.
 • Restaurang gärdet.
 • Kaste opp blod.
 • Fixie vorderrad.
 • Smertefull utdrivningsrefleks.
 • Die beständigkeit der erinnerung preis.
 • Coco & co konfirmationskjoler.
 • Bilder hochladen.
 • Kakepynting tips.
 • Dag hessen vi.
 • Carport beelitz.
 • Vaskemaskin slange lekker.
 • Trivago rom mit flug.
 • Fettsyre snl.
 • Nfl standings wiki.
 • Ysk bevis.
 • Agentur für arbeit pfarrkirchen.
 • Prikk på rullebladet usa.
 • Sikkerhetskopiere macbook icloud.
 • Steinskvett egg.
 • Musical arrangement stuttgart.
 • Maine coon norge pris.
 • Zulässige reifengröße volvo xc90.
 • Askøyhallen åpningstider 2017.
 • Ufo sichtungen phoenix.